Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Erasmus + (Nebojme se využívat nabízených finančních prostředků)

29.1.2017:
Článek od vedoucí skupiny cizí jazyk paní Mgr. Vladimíry Hýlové

 

Nebojme se využívat nabízených finančních prostředků

Například aktivita ERASMUS+ je vzdělávací program podporovaný Evropskou unií pro období 2014-2020. Podporuje vzdělávání ve všech sférách, např. základním vzdělávání, v odborné přípravě či v oblasti sportu. Programu Erasmus+ se tedy mohou zúčastnit studenti, učni, učitelé, vedoucí mládeže apod. Pobyty v zahraničí mohou trvat od několika dnů až po 1 celý rok. Tento program disponuje finančními prostředky na stipendia až pro 4 miliony osob.

Erasmus+ nabízí finanční prostředky na:

  1. Vzdělávací mobilitu jednotlivců
  2. Spolupráci na inovacích v oblasti vzdělávání a výměnu osvědčených postupů (vhodná pro MŠ, ZŠ, SŠ)
  3. Podporu reforem vzdělávací politiky

 

Programové země jsou:        -   členské státy EU

  • Norsko, Island, Lichtenštejnsko
  • Turecko, Makedonie

+   partnerské země sousedící s EU

 

Mateřské, základní a střední školy mohou tedy získávat granty pro realizaci strategických partnerství v rámci klíčové akce 2 (KA2), zejména se jedná o strategické partnerství pro podporu a rozvoj inovací v oblasti školního vzdělávání.

 

V závislosti na složení zapojených organizací rozlišujeme:

  1. Strategická partnerství pouze mezi školami – zapsanými v Rejstříku MŠMT – realizovat projekty spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. Jedná se o nástupnickou aktivitu Partnerství škol a individuální mobility žáků Comenius. V rámci projektů plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou školy ze dvou a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit i mimo zapojené školy. V průběhu projektu se zástupci škol mohou setkávat na projektových schůzkách na jednotlivých školách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže. Partnerství pouze mezi školami mají oproti všem ostatním typům strategických partnerství v programu Erasmus+ specifická pravidla financování, umožňující každé ze zapojených škol spravovat svůj podíl na grantových prostředcích samostatně.
  2. Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání umožňují jak školám, tak i dalším institucím navázaným svou činností na školský sektor, spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problému školského sektoru, vyvíjení nových metodik apod. Zapojenými institucemi mohou být vedle mateřských, základních a středních škol např. pedagogické fakulty, organizace zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků, zřizovatelé škol, pedagogicko-psychologické poradny, školní inspekce, neziskové organizace navázané na školní vzdělávání, organizace činné na trhu práce, zájmová sdružení apod. Za administraci a finanční řízení projektu je však zodpovědný 1 koordinátor, kterého si mezi sebou partnerské instituce volí před podáním žádosti.

 

Grantové prostředky

V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA2 a stanovenými sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení snížen. Částky jsou stanoveny na základě jednotkových nákladů (unit costs), tj. paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých aktivit a mobilit.

 

Láká Vás nabídka získat pro sebe a své žáky grantové prostředky? Pak neváhejte podrobněji prostudovat např.

http://www.naerasmusplus.cz/file/1930/2016_predkladani-zadosti-krok-za-krokem-pdf/

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_cs.pdf

 

Nebojte se kontaktovat pracovníky Erasmu+

http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/kontakty/            

 

V případě, že se rozhodnete tuto příležitost tzv. „chopit za pačesy“, přeji Vám hodně úspěchů a přínosných zážitků.

                                                         Mgr. Vladimíra Hýlová

Článek vyšel : 29.1.2017, počet zobrazení : 837 (837 tento měsíc)