Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Inkluzivní vzdělávání na ZŠ Měcholupy

2.2.2017:
Článek od členky skupiny inkluzivní vzdělání paní Mgr. Heleny Gondekové.

 

Základní škola Měcholupy, Holedečská 2, 439 31 Měcholupy

Inkluzivní vzdělávání na ZŠ Měcholupy

                Naše škola je malá s prvním až devátým postupným ročníkem, do které docházejí nejen měcholupští žáci, ale i žáci z okolních vesnic. Patří tedy mezi školy spádové. Jsme škola s právní subjektivitou. Náš Školní vzdělávací program „ Tvořivá škola“ vychází z cílů základního vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Poskytuje základní vzdělávání žákům 1. až 9. ročníku. Součástí školy je školní družina, která poskytuje zájmové vzdělání žákům prvního stupně a školní klub žákům druhého stupně.  Obohatili jsme výuku o pěkná sportoviště vybudovaná na pozemku zahrady. Máme k dispozici vše, co jakákoliv velká škola. Počty žáků ve třídě umožňují ke každému individuální přístup.

             Náš pedagogický sbor má celkem sedmnáct členů. Z tohoto počtu jsou dvě vychovatelky pracující ve školní družině a tři asistentky pedagoga. Pedagogové se snaží podílet i na dalších činnostech ve škole, mají potřebné profesní dovednosti (komunikativnost, schopnost diagnostikovat žáky a motivovat je k dalším činnostem, udržet neformální kázeň, průběžně se vzdělávat, hodnotit a modifikovat svoji práci). Pedagogický sbor je schopen týmové spolupráce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce.

                   Naše škola vzdělává děti ve svém okolí (nezbavuje se žáků hendikepovaných, hyperaktivních či majících jiné odlišnosti). Využíváme efektivních metod jako kooperativní učení, omezujeme frontální výuku. Při uplatňování individuálního přístupu se v každé třídě snažíme úspěšně vzdělávat děti různých akademických schopností a docílit toho, aby se všechny tyto děti maximálně rozvíjely.

Posláním základní školy v Měcholupech je připravit žáky plnohodnotně do života tak, aby dokázali využít všech životních a profesních šancí a aby jim vlastní úspěch přinesl radost. Tato příprava na budoucnost probíhá v přátelsky motivujícím prostředí školy, která vychází z principů vzájemné komunikace při zachování sebeúcty a respektování druhého. Prioritou školy jsou vzájemné vztahy, proto jsou žáci vedeni k vědomé odpo­vědnosti a důvěře, k toleranci a k reálnému sebehodnocení. Školu navštěvuje většina, laicky řečeno, „normálních“ dětí, odborně je nazýváme děti intaktní. Ve škole však nalezneme i děti „odlišné“, např. s mentálním postižením, děti ze so­ciálně slabého a nepodnětného prostředí, děti s poruchami učení, dítě s diagnostikovaným na­dáním a aspergerovým syndromem. U žáků je vzbuzován zá­jem o spoluvytváření prostředí, ve kterém se budou rádi učit. Škola propojuje vztahy nejen ve třídě, ale i mezi třídami, například starší žáci připravují akce pro mladší děti a veřejnost.Základem myšlenky inkluzivního vzdělávání je snaha poskytnout všem dětem adekvátní a co nejlepší úroveň vzdělávání. Respektuje rovné příležitosti všech dětí bez rozdílu, podle míry jejich schopností. V základě vyžaduje pedagogův specifický přístup, který je velice náročný, neboť učitel na tyto hodiny zpracovává de facto dvě přípravy: přípravu v souladu se školním vzdělávacím plánem pro všechny žáky ve třídě a přípravu v souladu s individuálním vzdělávacím plánem pro žáka s lehkým mentál­ním postižením, se SPU apod.

              Škola má rodinný charakter a tuto výhodu si chce udržet i do budoucna, aby každé dítě dostalo příležitost co nejlépe využít svých schopností a možností. Usiluje o příjemné a klidné prostředí a snaží se budovat pozitivní vztahy uvnitř pedagogického sboru, v třídních kolektivech, mezi jednotlivými žáky i mezi školou a vnějším prostředím. V naší, rychle se rozvíjející společnosti je na celoživotní učení kladen stále větší důraz. Pro žáky není nezbytně nutné ovládat faktické znalosti, ale hlavně dovednosti jak nové informace získat a naučit se je. To vše klade velké nároky na správné zvládnutí klíčových kompetencí. Snažíme se, aby každé dítě plně využilo svůj poten­ciál a zároveň se naučilo komunikovat a spolupracovat s ostatními. Odlišnost dětí je u nás ve škole vnímána jako příležitost k rozvíjení respektu k sobě i ostatním, rozvíjení schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti. Individuálním přístupem učitel pomáhá dítěti pomoci objevit v sobě netušené schopnosti, získává pocit, že je součástí společnosti, což posílí jeho sebejistotu. Rozmanitost třídy poskytuje dítěti skutečný obraz společnosti, ve které bude žít a pracovat, a tím jej lépe připravuje na budoucnost.

                  Doučování sehrává velmi důležitou úlohu v budování sebedůvěry dítěte a jeho školní motivaci. Žáci využívají počítače v počítačové učebně a knihovnu k učení a vyhledávání informací. Nevyžadujeme spolupráci rodičů při vypracování domácích úkolů a netrváme na jejich úpravě, kde nejsou podmínky. Nežádáme po dětech ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí, kteří čelí různým životním těžkostem, donášku všech pomůcek, které rodiče nemohou zajistit. Jedna z hlavních příčin je nezaměstnanost rodičů a nízké finance v rodinném rozpočtu, neboť v okrese Louny stále roste míra nezaměstnanosti. Ale jde také o dětí vyrůstající v neúplných rodinách.

                  Při vzdělávání začleněných žáků někdy upravujeme učební témata. Úpravy umožní zjednodušit učivo tak, aby odpovídalo úrovni chápání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, a současně dávají prostor k tomu, aby se začleněný žák i ostatní děti ve třídě mohli učit společně. Žáky vedeme k porozumění a toleranci, ke vnímání hodnoty rozdílů. Učitelé přistupují ke každému žákovi individuálně jako k mimořádné osobnosti. Na individuálním přístupu k dětem je postavena nejen výuka, ale i celá organizace školy. Velice důležitou roli při vzdělávání mají také rodiče, kteří se do života školy zapojují. Snažíme se, aby každé dítě plně využilo svůj poten­ciál a zároveň se naučilo komunikovat a spolupracovat s ostatními. Pedagogové jsou otevření, jejich vstřícnost a snaha spolupracovat umožňuje rodičům efektivnější kontrolu výsledků a průběhu vzdělávání svých dětí. Tím, že se účastní nejrůznějších školních akcí, rodiče lépe poznávají život svých dětí.

          Školní klub nabízí smysluplné trávení času starším dětem, které již nemohou chodit do školní družiny, a které po vyučování čekají na jediný odpolední autobusový spoj domů. Žáci si zde mohou napsat domácí úlohy, zapojit se do tvořivých a výtvarných aktivit, poslouchat hudbu nebo využívat počítač.

           Důležitou prioritou školy je otevřenost a partnerství. Škola věnuje velkou péči komunikaci s rodiči. Účinným nástrojem, který zabezpečuje přenos informací a moni­toruje názory jedinců i jednotlivých tříd, je žákovský parlament. Jeho prostřednictvím může vedení školy nejen usměrňovat názory a požadavky žáků, ale do značné míry je i motivovat k aktivitě a plnění koncepčních záměrů školy. Vytvářením dobrých vztahů mezi školou a rodiči a také ve spolupráci s místními organizacemi a úřadem se podílíme na kulturním dění v obci. Pořádáme vystoupení pro rodiče a veřejnost, prezentace i kreativní dílny. Oblast výchov­ného poradenství a prevence sociálně patologických jevů je zabezpečována výchov­nou poradkyní a metodikem prevence, kteří poskytují konzultace žákům i jejich rodičům, organizují různé besedy, s žáky navštěvují dny otevřených dveří jiných institucí či výstavy. Škola se snaží zajistit bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý vývoj žáků při všech školních a mimoškolních akcích.

            Organizujeme výlety a rozvíjející aktivity, které zprostředkují sociálně a kulturně znevýhodněným žákům podněty, které jiné děti získávají v rámci rodinných aktivit. To jsou aktivity, které škola poskytuje navíc, aby žákům kompenzovala hendikep nepříznivého rodinného zázemí. V první řadě se však snažíme, aby sociálně a kulturně znevýhodněným žákům byla zajištěna účast na běžných školních akcích. Důležitou součástí mimoškolních aktivit je zájmová činnost, která žákům napomáhá rozvíjet jejich nadání a přináší příležitosti k prožití úspěchu. Žáci dostatečně využívali nabídku volnočasových aktivit, které pro ně organizovala školní družina, školní klub a kroužky zřízené při škole (Kroužek počítačů, Sportovní, Keramický, Wing tsun, Divadelní, Grafomotorika,Vaření, Taneční). Během roku organizujeme několikrát Den prevence.

              Během celého roku zajišťujeme mnoho dalších akcí: Místní ekologická konference Nesuchyně, Světová škola, charitativní činnosti, Měcholupský maraton, Ukliďme svět, ukliďme Česko-ukliďme Měcholupy, Den stromu, Den vody, Den Země, Den Svatého Václava, Dravci, Světový den autismu, IQ park Liberec, Exkurze Most (hipodrom), Koláčobraní, Drakiáda, přednášky v knihovně o knihách, GivingTuesday, Vánoční návštěva u seniorů, Česko zpívá koledy, Sportovní den, plavecký výcvik, návštěvy kina v Blšanech, návštěvy divadla, knihovny a muzea v Žatci, Čertovský pátek, Vánoční jarmark, Vánoční turnaj v přetahování lanem, Den otevřených dveří, Žatecké Velikonoce, výlet do Prahy, vánoční trhy v Praze, Velikonoční jarmark, Den zvířátek, Den dětí, Školní akademie, Rodinný trojboj, víkendové akce sportovního zaměření, Bivakování ve škole, výlety, školní výlety v závěru roku aj. Například tradiční Velikonoční jarmark je zaměřen na komunikaci mezi žáky, dále na vlastní iniciativu žáků, vede ke kvalitní spolupráci s ostatními žáky. Zaměřuje se také na prevenci sociálně patologických jevů ( šikana, vandalismus aj.), vede žáky k vytváření pozitivních cílů a hodnot, hledání možnosti využití volného času. Důležitá je také spolupráce rodiny a školy. Rodiče žáků se mohou přímo podílet na tvorbě aktivit nebo pomáhat radami, snižuje se riziko šikany. Ve výuce a volnočasových aktivitách žáci zvelebují prostory školy uvnitř i venku - školní botanickou zahradu, bylinkovou zahradu, altánek na výuku, školní rosarium, jezírko, starají se o andulky ve voliéře a o bunkr atd.

           Také jsme zapojeni v projektech: Multipolis, LaNpongo, Kontík a Třídílek , U4Energy, Recyklohraní, Ekoškola, Les ve škole, Kvark 2014, Tvořivá škola, Grant z Revolvingového fondu MŽP, O2 Think Big, Neplýtváme vodou, Využití energie, vody a větru, Globe, Ovoce do škol, Rodiče vítáni, Zdravé zuby, Zdravá pětka, LIGA KOMUNITNÍCH ŠKOL, Čtenářské dílny, technika ve škole, Naše virtuální škola, Férová škola, Mezinárodní projekt eTwinning 2014, Akustická ekologie, Naše virtuální škola, EUDAP – UNPLUGED, EMISE, Škola pro demokracii, Víš, co dýcháš?,  V období 4. 11. – 10. 11. 2013 se naše ZŠ Měcholupy zapojila do projektu „Týden pro inkluzi“ (Viz. Web http://www.zsmecholupy.cz). V letošním roce usilujeme o titul Světová škola.

 

Malá ukázka z projektu: Týden pro inkluzi 2016

 

            ZŠ Měcholupy se opět zapojila do akce „Týden pro inkluzi 2016“, která proběhla od 17. do 21. října 2016. Akcí, kterou společně pořádal o.s. Rytmus a o.p.s Člověk v tísni i my chceme podpořit zapojování žáků se znevýhodněním do škol hlavního vzdělávacího proudu a  běžných volnočasových aktivit. V naší škole se bez problémů vzdělávají žáci s různými hendikepy za přítomnosti asistentů pedagoga. Pořádali jsme akce, výlety, projektové dny pro žáky i širokou veřejnost. Prožitkovým učením jsme si vyzkoušeli, jaké to asi je, když se někdo v běžném životě musí setkávat s různými potížemi vycházející z jeho postižení. Zjistili jsme, že to není jednoduché a že takovým lidem je třeba pomáhat, být k nim tolerantní a ohleduplní.

Pondělí 17.10. 2016 7. Měcholupské dýňobraní, 9. Měcholupské koláčobraní-celodenní projektové vyučování

        V pondělí 17. října se měcholupská škola bavila při celoškolní akci Dýňobraní, v podstatě jde o školní Halloween. Během dopoledních hodin žáci vyřezávali z dýní strašáky, které zdobili listy, bobulemi, kaštany, šípky a různými druhy zeleniny. Před desátou hodinou se přišly podívat na dýně děti z MŠ Měcholupy, které se v nižších třídách zapojily také do dlabání. Velký dík patří druhostupňovým za jejich pomoc těm nejmenším a děvčatům ze sedmé a deváté třídy za pomoc při návštěvě dětí MŠ. Při odchodu ze školy předškoláčkům očička jen zářila. Tím však den na škole nekončil. Již od ranních hodin se po škole rozléhala příjemná vůně lahodného pečiva z cvičné kuchyňky, kde děvčata z II. stupně z vydlabané dužiny pekla do soutěže koláčky. Na letošním 9. ročníku Koláčobraní se sešlo celkem 30 druhů koláčů, dortů, závinů. Hodnotila se především chuť, estetické provedení a kvalita dodaného koláče. Po ochutnávce bylo jasno a šest vítězných koláčů bylo odměněno krásnými cenami, které daroval Obecný úřad Měcholupy. Výsledky www.zsmecholupy.cz.  Ale nikdo nebyl smutný, nejdůležitější bylo, že všem chutnalo a byla hlavně velká legrace. Celodenní program ve škole vyvrcholil výstavou ozdobených dýní a podvečerním zapálením svíček. Strašidýlka se moc povedla, a tak zdobí dvorek před školou.

Úterý 18. 10. 2016 Drakiáda

       V úterý 18. října se uskutečnila tradiční podzimní drakiáda. Počasí nebylo ideální, a tak aby se draci alespoň na chvíli udrželi ve vzduchu, bylo nutné běhat. A tak všichni běhali sem a tam, vypadalo to jako trénink na běžecký závod. Když už byli všichni dostatečně vytrénovaní, začalo mírně foukat. A tak se ve vzduchu ocitlo spousta draků. Starší žáci byli malým kamarádům dobrými pomocníky. Podívat a zaběhat si přišly také děti z Mateřské školy Měcholupy.  Důkazem vydařené akce bylo školní hřiště plné veselých dětí a obloha draků různých barev, tvarů a nápadů.

Středa 19. 10. 2016 návštěva divadla Šakalí léta, návštěva knihovny, plaveckého bazénu – Žatec

         Žáci z druhého stupně navštívili muzikál Šakalí léta v Žateckém divadle. Příběh party kluků, která hájí svůj prostor proti tzv. vetřelcům a poznává po svém životní realitu v 50.letech. Tato etapa pubertálního mládí dává příběhu tragikomickou příchuť. Atmosféru podtrhly písně Ivana Hlase, které zahráli a zazpívali herci divadelního souboru Tyl. Žákům se představení moc líbilo, o čem svědčil i obrovský aplaus v celém divadle v závěru celého muzikálu.

       Mladší žáci jeli do žatecké knihovny na besedu zaměřenou na život a dílo Františka Nepila. Žáci se dozvěděli o životě a díle autora, který ve svých knihách kladl důraz na hodnoty pro náš život důležité a často opomíjené. Jeho prózy pro děti spojuje jemný, moudrý a laskavý humor, s kterým nahlížel na okolní svět, na jeho kladné i záporné stránky. Měl rád rodný kraj, přírodu, historii – všude tam čerpal inspiraci pro psaní svých knížek. Po besedě žáci vyrazili do žateckého plaveckého bazénu. Plavání, dovádění ve vodě i závody si žáci velmi užili. 

 

Čtvrtek 20. 10. 2016   Den stromů-celodenní projektové vyučování

         Ve čtvrtek 20. října si žáci měcholupské školy připomněli Den stromů. O stromech si nejen povídali, ale prožili v jejich společnosti pěkné chvilky. Stromy, jejich větve, listy a plody se staly inspirací k mnoha různorodým aktivitám. Žáci po celé dopoledne pracovali ve skupinkách, kde stromy nejen poznávali, ale také počítali, lepili, kreslili, skládali, tvořili, vybarvovali, zdobili a slepovali. Výstupem každé třídy byly plakáty rozvíjející téma Strom. Například Strom-domov pro zvířátka, Strom přátelství, kde každý napsal na list nějaký hezký vzkaz pro kamaráda, Atlas stromů a jiné. Určitě se tento den vydařil a žáci si odnesli spoustu nových zajímavých informací a zkušeností.


Pátek 21. 10. 2016   Jiný spolužák-celodenní projektové vyučování

         V pátek 21. října probíhalo ve škole celodenní projektové vyučování zážitkem. Vnímání okolí našimi smysly je základem poznávání světa. Někomu je tato výsada bohužel odepřena a díky tomu má ostatní smysly rozvinutější.  Jedinec stižený nějakou vadou se musí začlenit do příslušné komunity či společenského života po překonání všech důsledků, ať za užití pomocných opatření a prostředků nebo za dohledu a pomoci jiných lidí. Jsou však i tací, kteří tento proces nejsou schopni zvládnout. Naši žáci se pokusili různými aktivitami vcítit se do pocitů těchto jedinců. Dalším výstupem těchto aktivit bylo i pěstování uvědomění si, že bez pomoci druhých to v životě nejde. Pomoc potřebují nejen postižení lidé, ale i my sami jsme nuceni někdy přijmout pomocnou ruku k překonání překážky. Tak například nejmladší žáci školy se snažili v hodině tělesné výchovy svého spolužáka provést připravenou trasou – nejprve za ruku, pak pomocí zvuků (tleskání). Velký úspěch sklidila závěrečná hra Na slepou bábu. Žáci vyšších ročníků se nejprve zamýšleli nad tím, kdo vlastně je nebo může být jiný spolužák. Protože každý jsme jiný – někdo je introvert, někdo je vysoký jiný mrňavý, další nemá nohu, každý třetí špatně píše, jednomu ze třídy nejde matematika, několik dětí špatně mluví, ale jiný je v podstatě i ten, kdo neumí jezdit na kole. Je tím méněcenný? Ne, je jen jiný. Proč neumí jezdit na kole?  Nemá kolo, nikdo ho nikdy neučil, bojí se?  Společně dospěli k závěru, že tím může být každý z nás, každý se něčím odlišujeme od ostatních ve třídě. Pak si prakticky vyzkoušeli, jaké to je, být skutečně „jiný“. Děti se naučily několik slov ve znakové řeči, vyzkoušely si, jaké je to psát nohama místo rukou, četly text v Braillově písmu na krabičkách od léků, vyzkoušely si orientaci v prostoru. Nepoužít ruce a přeci vykouzlit obrázek se zpočátku zdálo velmi jednoduché, ale toto zdánlivé klamání žáky okamžitě po uchopení tužky opustilo. Jejich rukama se stala vlastní ústa nebo nohy. Užili si spoustu legrace, ale také si uvědomili, jak těžké je „být jiný!!“ Díky tomuto týdnu většina žáků zjistila, že být „jiný“ neznamená být horší nebo lepší, ale prostě jenom být nějak odlišný. I u nás ve škole se najdou děti, které mají jinou barvu pleti, mají problémy s psaním nebo počítáním a učení jim jde pomaleji než ostatním, nebo děti, které užívají léky kvůli nějaké nemoci. Jsou jiní, ale zároveň úplně stejní jako my.

                                                           Mgr. Helena Gondeková

Galerie :

Článek vyšel : 2.2.2017, počet zobrazení : 1325 (1325 tento měsíc)