Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Základní škola a mateřská škola Liběšice podporuje a rozvíjí čtenářskou gramotnost

23.1.2017:
Článek od členky skupiny předškolní vzdělání a čtenářská gramotnost paní Mgr. Michaely Gondekové.

 

Základní škola a mateřská škola Liběšice podporuje a rozvíjí čtenářskou gramotnost

Jsme venkovská malotřídní škola, která má tři třídy prvního stupně ZŠ. Do hodin českého jazyka často zařazujeme čtenářské dílny. Díky projektu Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Liběšice, který probíhal v roce 2015, máme pěkně vybavenou školní knihovnu. Snažíme se o to, aby děti měly přístup ke knihám ve všech svých kmenových třídách ZŠ i MŠ. Jako malou ochutnávku toho, jak s dětmi pracujeme v rámci podpory čtenářské gramotnosti, přikládám úvodní lekci čtenářské dílny, která je zaměřená na seznámení s třídní knihovnou
a na čtenářské pojmy: kniha, spisovatel, ilustrace.

Čtenářská dílna – seznámení s třídní knihovnou

Ročník:                                  2. ročník

 

Téma:                                    Čtenářské pojmy – kniha, spisovatel, ilustrace, knihovna

 

Časový rozvrh dílny:           45 minut - 1 vyučovací hodina

 

 

Popis čtenářské dílny

 

Cíle:

Znalostní – pochopení pojmů z tématu dílny.

Motivační – vzbudit zájem o nové knihy.

Dovednostní – orientace v knize, vhodné zacházení s knihou.       

 

Použitá literatura:

Všechny knihy z knihovny.

 

Organizace čtenářské dílny:

1. Úvodní část (5–15 minut)

 

a) Učitel připraví na jedno místo všechny nové knihy. V úvodní řeči vysvětlí žákům pojem čtenářské dílny a nastíní vhodným a přiměřeným způsobem jejich průběh během školního roku. Obecně připomene vhodné zacházení s knihami.

b) „Vyber knihu, která tě zaujala na první pohled, prohlédni si ji a prolistuj.“

 

2. Čtení (20–30 minut)

Žáci listují knihou, přečtou informace z knižního přebalu, čtou si volně vybrané odstavce či úryvky, prohlížejí ilustrace.

 

3. Aktivity po čtení (5–15 minut)

 

  1. Žák napíše na papír název knihy a jejího autora + popř. co ho nejvíce na knize zaujalo, co se mu líbí.
  2. Žák krátce představí o čem si myslí, že kniha je, proč ho okamžitě zaujala, nejprve si to poví s kamarádem ve dvojici, poté mohou dobrovolníci prezentovat knihu před celou třídou, mohou přečíst i krátký úryvek (1 věta, či odstavec).

 

c) Učitel seznámí žáky s pravidly pro vypůjčování knih a obecně připomene vhodné zacházení s knihami.

 

d) Žáci hodnotí průběh vyučovací hodiny, co je zaujalo, co se jim líbilo. Která z prezentovaných knih bude mít podle nich nejzajímavější obsah, bude nejzábavnější a proč si to myslí. Učitel zhodnotí výstupy žáků a seznámí je s tématem příštích čtenářských dílen.

 

Výstupy:

  • Plynule čte texty s porozuměním
  • Respektuje základní komunikační pravidla
  • Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev  

 

Mezipředmětové vztahy:

Výtvarná výchova.

 

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova – komunikace, rozvoj schopností poznávání, spolupráce, mezilidské vztahy.

 

Materiální zabezpečení:

Knihy, košík, knihovna

 

Použité metody:

Metoda slovní (dialog, rozhovor, diskuse), Metoda práce s knihou, Monologická metoda (popis vybrané knihy a čtení krátkého úryvku)


Zhodnocení průběhu dílny:

Žáci byli nadšení z velké nabídky knih, ani nebylo potřeba je příliš k činnostem pobízet. Všechny aktivity plnily s nadšením. Každý si vybral nejprve knihu, která ho nejvíce zaujala, prohlížel si ji, četl, sděloval dojmy ve dvojici a před celou třídou jednotlivě krátce knihu představil. Každý si napsal na list papíru název knihy a autora a popř. obrázek, který je v knize zaujal. Žáci si připomněli zacházení s knihou a systém půjčování knih ze školní knihovny. Dětem se čtenářská dílna líbila a celý průběh hodnotily velmi kladně, těšily se na další dílnu.

Mgr. Michaela Gondeková

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 23.1.2017, počet zobrazení : 1080 (1080 tento měsíc)